VRiS en Neuron WOZ

VRiS en Neuron WOZ: een moderne kijk op WOZ-data

De Basisregistratie WOZ is één van de dertien registraties die in het Stelsel van Basisregistraties is opgenomen. Met de introductie van de WOZ als basisregistratie wordt de drie-eenheid ‘Registreren - Waarderen – Belastingen en invordering’ ontrafeld. Gezien vanuit het perspectief van het werkproces van de afdelingen belastingen is deze drie-eenheidlogisch. De samenhang in dit werkproces is vaak terug te vinden in verschillende applicaties die dit proces ondersteunen. waarderen, belastingen en invordering zitten echter zelden in één applicatie.

De essentie van een Basisregistratie is dat gegevens eenmaal en uniform worden vastgelegd om vervolgens gebruikt te (kunnen) worden in elk denkbaar werkproces. Zo is er inmiddels één registratie voor adressen en gebouwen (BAG) die elk werkproces voedt met correcte BAG-gegevens. Binnenkort kunnen alle systemen gebruik maken van uniforme geo-data, bepaald door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), uniforme persoonsgegevens (mGBA), uniforme bedrijfsgegevens (NHR) enzovoort.

De consequentie van de WOZ als Basisregistratie is dat de WOZ-data centraal worden beheerd en breed beschikbaar komen. De WOZ-beheerapplicatie krijgt daarmee een veel bredere functie dan in de oude drie-eenheid. Om die reden ontwikkelt Vicrea haar Neuron WOZ Registratie applicatie op eenzelfde wijze als haar BAG- en BGT-oplossing, namelijk als een zelfstandige tool om alle WOZ-gegevens centraal te beheren en beschikbaar te stellen aan interne en externe afnemende systemen. Daarbij wordt uiteraard optimaal gebruik gemaakt van het stelsel van basisregistraties.

Hiermee raken we een centrale visie achter alle modulen van Neuron Registratie, de registratielijn van Vicrea, namelijk het tot stand brengen van een geïntegreerde vastgoedregistratie. In deze vastgoedregistratie wordt elk objectgegeven slechts één keer vastgelegd in een specifieke registratie: (BAG óf WOZ óf BGT óf XYZ) en vervolgensbinnen andere registraties gebruikt. Dus als de WOZ-registratie een BAG-gegeven nodig heeft, wordt dat uit de BAG-registratie opgevraagd en niet óók in de WOZ-registratie opgeslagen. Uiteraard is geo de grote integrator van de gehele Neuron Vastgoedregistratie, dus ook voor Neuron WOZ Registratie. Het gebruik van geo biedt ook specifieke WOZ-voordelen, zoals een geautomatiseerde perceel-objectkoppeling en het geautomatiseerd creëren van WOZ-objectgeometrieën.

Vanuit de Neuron applicatie worden alle geregistreerde gegevens geïntegreerd gebruikt door VRiS. Door deze samenwerking tussen Tog Nederland en Vicrea ontstaat één nieuw volledig geïntegreerd systeem namelijk; VRiS en Neuron WOZ.

Belasting en taxatieapplicatie VRiS gebruikt alle geregistreerde informatie bij de processen waarderen, belastingen en invordering. Vanuit deze visie wordt de drie-eenheid steeds hechter met elkaar verbonden. De geregistreerde informatie is zonder tussenkomst van een datadistributiesysteem beschikbaar voor de processen.

Door de volledige samenhang is alle informatie over een object/subject beschikbaar, bevraagbaar en raadpleegbaar. Hierbij wordt alle correspondentie die gestart wordt vanuit het systeem eveneens opgeslagen bij het desbetreffende object of subject. Hierbij geldt dat dit aansluit bij het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van gegevens.

Binnen VRiS kan de herwaardering op een aantal wijzen worden uitgevoerd (statistisch, modelmatig, onderbouwingen en individueel). De marktanalyse wordt uitgevoerd met behulp van de transacties en de actuele vraagprijzen. Daarbij wordt het optimalisatieproces per object vanuit steeds meer geautomatiseerde informatiebronnen gevoed. Vanzelfsprekend is alle objectinformatie beschikbaar en zijn door de BRK-leveringen de kadastrale relaties bekend. Hierdoor wordt de herwaardering optimaal uitgevoerd.

Binnen de modules belastingen en invordering, worden de kohieren gedraaid en kunnen de aanslagen worden vervaardigd. Alle soorten belastingen, zowel object als subjectgebonden, kunnen worden opgelegd vanuit de module belastingen. Binnen deze module stelt u zelf de te belastingen en invordering belastingsoorten in en koppelt u de tarieven. Tevens wordt hier het in-proces geregistreerd en kunt u dit proces zo inrichten dat dit naadloos aansluit op uw huidige werkwijze. De link met uw financieel systeem voor de status van de betalingen worden gelegd en zijn altijd up-to-date.

De workflow binnen het systeem ondersteunt het procesmatig werken en zorgt voor de juiste afhandeling van elk gegeven binnen de processen. De workflow kan worden gecustomized, zodat deze aan uw binnengemeentelijke wensen voldoet. Door het vastleggen van de werkprocessen in de workflow heeft u direct inzicht in de voortgang binnen de processen en is de voortgang eenvoudig te monitoren. De querybox levert u snel de juiste informatie voor de managementrapportages.

En wat betekent dit nu voor de bekende drie-eenheid? Die blijft functioneel gewoon intact, net als altijd, maar de werkprocessen zijn ontrafeld en daardoor meer inzichtelijk en beter te sturen. Efficiency en samenhang betekenen een beter functionerende afdeling tegen lagere uitvoeringskosten met behoud van de kwaliteit.

Tog Nederland en Vicrea vormen graag met u een nieuwe drie-eenheid.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.